Acts

Acts

  1. वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन ऐन २०७५                             Download
  2. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९                         Download
  3. वन ऐन, २०७६                                                                         Download