NLCDC
NATIONAL LAKE CONSERVATION

Karnali Province

S.N.DistrictsNames of Lakes According to Lake Inventory up to 3000m.
1.Dailekh1. Bada Pokhari
2. Khal Taal
3. Tal Pokhari
2.Dolpa1. Shy-Phoksundo Lake (Ramsar Site)
2. Matae Tal
3. Chhamkuni Tal
3.Jumla1. Pani Pokhari
4.Mugu1. Rara Lake (Ramsar Site) (The largest lake of Nepal)
2. Dudh Tal
5.Rukum1. Sarphu Tal
2. Kamal Pokhari
6.Salyan1. Kubendae Daha
2. Kachuwa Daha
7.Surkhet1. Bulbulae Tal