NLCDC
NATIONAL LAKE CONSERVATION

Province 1

S.N.DistrictsNames of Lakes According to Lake Inventory up to 3000m.
1.Bhojpur 1. Chyangre Pokhari (Panchakanya Pokhari)
2. Haas Pokhari

3. Manedanda Pokhari
4. Nira Pokhari
5. Salpa Pokhari
2. Dhankuta 1. Marga Pokhari
2. Rajarani Tal
3. Ilam 1. Gore Pokhari (Seti Devi)
2. Mai Pokhari (Ramsar Site, 2009)
3. Ashok Pokhari
4. Suke Pokhari
5. Jor Pokhari
6. Antu Pokhari
7. Uttare Pokhari
4. Jhapa1. Lajeko Badh
2. Arna Khadi
3. Indreni Tal
4. Mahadev Than Badh
5. Dadagaun Badh
6. Dudamari Badh (I)
7. Dudamari Badh (II) Kunwar Tol
8. Lahure Badh
9. Katahare Badh
10. Pagari Badh
11. Banyani Badh
12. Devi Paini
13. Deunia Khadi
14. Pathriya Khadi
15. Kechana Rani Pokhari
16. Dhanusha Pokhari
17. Arjundhara
18. Jamunkhadi
19. Dhamala Badh
5.Khotang1. Bane Pokhari
2. Baraha Pokhari
3. Chhitta Pokhari
4. Homma Pokhari
5. Indreni Pokhari
6. Kaali Pokhari
7. Laamche Pokhari
6.Morang1. Betna Tal
2. Dhanpalgadi
3. Rajarani Pokhari
4. Sunbarsi Pokhari
7.Panchthar1. Hile Pokhari
2. Suke Pokhari
3. Gunte Pokhari
4. Harkote Pokhari
5. Lam Pokhari
6. Dabala Pokhari
7. Jor Pokhari A
8. Jor Pokhari B
9. Suke Pokhari B
8.Sankhuwasabha1. Ghante Pokhari
2. Lam Pokhari
3. Gupha Pokhari
9.Solukhmbu1. Phurke Pokhari
2. Suke Pokhari
3. Gokyo Lake Series (Ramsar Site)
10.Sunsari1. Barju Tal
2. Daita Pokhari
3. Magar Daha
11.Taplejung1. Kali Pokhari `A`
2. Kali Pokhari `B`
3. Suke Pokhari
12.Terhathum 1. Chichiling Pokhari
2. Panchakanya Chhather Pokhari
3. Mudke Aahal
4. Marga Pokhara
13.Udayapur1. Belha Gavi
2. Dhar Pokhari
3. Rautamai Pokhari
4. Taple Pokhari